Mini-conferentie Sámen werken aan Brandveilig Leven

Project omschrijving

Een bijeenkomst georganiseerd door het team Brandveilig leven waar diverse maatschappelijke partners, zoals woningcoöperaties en zorginstellingen, werden uitgenodigd. Aan de hand van een drietal presentaties werd inzicht gegeven in de veranderde zorg voor senioren, het gedrag van senioren en de mogelijkheden om brandveiligheid op slimme manieren te vergroten. In een workshopronde zijn de kans om samen te werken aan brandveilig Leven verkend in een 4-tal groepen. De initiatieven die hieruit voortkomen zijn gepresenteerd en zoveel mogelijk in concrete acties vastgelegd.

Doelstellingen

Door kennismaking en informatieuitwisseling elkaar inspireren en daarbij tot gerichte afspraken komen hoe we samen de brandpreventiekracht dichter bij huis kunnen brengen.

Methodiek

  • Draagvlak creëren

Ervaringen

Bij de voorbereiding van deze miniconferentie zijn 3 mensen van het team BVL korte tijd er intensief mee bezig geweest. Tijdens de miniconferentie zelf was het team BVL ingezet bij de workshopronde. De reacties na afloop (en later via de mail) van de deelnemers, dagvoorzitter (portefeuillehouder BVL) waren allen positief.
Succespunt: laagdrempelig en veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.
Verbeterpunt: het vervolg al vooraf vastleggen en Verbond van Verzekeraars eerder benaderen.

Effect / evaluatie

Er heeft geen monitoring of evaluatie plaats gevonden.
Maar gezien de reacties van de deelnemers en de afspraken die n.a.v. de miniconferentie zijn gemaakt kunnen we van een positieve boost in de samenwerking spreken.

Setting en locatie

Miniconferentie heeft plaatsgevonden in een multifunctioneel centrum in 1 van de gemeenten van de regio Limburg-Noord. 

Exposure

Voor de miniconferentie zijn alle organisaties per mail benaderd. De gemeenten zijn via het bestuurssecretariaat benaderd. Ook zijn de burgemeesters via het Veiligheidnieuws geattendeerd op deze miniconferentie.

Contactgegevens

Heeft u vragen over dit project of wilt u ermee aan de slag?

Organisatie:
Brandweer Limburg-Noord
brandveiligleven@vrln.nl
088 11 90 000

Contactpersoon:
Nick Boersma
n.boersma@vrln.nl

Samenwerkende organisaties